Các ngành nghề phải đảm bảo điều kiện về an ninh, trật tự tại Bình Dương