Vay tín dung dụng đen bị buộc ký hợp đồng chuyển nhượng trước khi vay